Wednesday, March 8, 2017

Den hvězdný

den hvězdný, jed. hvězdného času; doba mezi dvěma po sobě následujícími kulminacemi jarního bodu. Je o 3 min 56,56 s kratší než den stř. sluneční.

Denkta? Rauj

Denkta? Rauj, *1924, kyperský právník a politik; 1958—60 předseda Federace tureckých institucí na Kypru. 1960 předseda národnostní sněmovny Turků; 1964 — 68 v exilu v Turecku, od 1973 viceprez. Kyperské republiky. Dennica [ďeňi-. Jitřenka] 1. beletristický měsíčník vycházející v Martině 1871 až 1872; 2. první sl. ženský časopis, vycházel jednou za měsíc 1898 — 1914;

Tuesday, March 7, 2017

Baktrie

Baktrie, území ve stř. Asii při ř. Amu-darji; v 6.st. př.n.l. součást perské říše; dobyta Alexandrem Makedon-ským, který se oženil s Roxanou, baktrijskou princeznou (helenizaceB); poté součást říše Seleukovců. 250 př. n.l. se osamostatnil řec.-baktrijský stát s hl.m. Baktrou (dnešní Balch v Afghánistánu), který se spojil s Parthy proti Seleukovcům a dosáhl 206 př.n.l. uznáni své nezávislosti. Kolem 180 př.n.l. ovládl sev. Indii; nájezdy Skythů a opozice proti cizí vládnoucí vrstvě vedly 155 př.n.l. k rozpadu státu; 642 B. dobyta Araby.

Dělba práce

dělba práce, osamostatnění různých druhá prací ve spol., kdy se výrobci specializují na výr. v určitých odvětvích a druzích produkce. Marx rozlišuje tři stupně d. p.: obecnou, zvláštní a jednotlivou. Obecnou dělbou práce se rozděluje materiální výr. na velká odvětví - prům., zeměd. a dopravu. Zvláštní dělbou práce dochází k rozdělení výr. uvnitř těchto velkých celků; osamostatňují se např. jednotlivá prům. odvětví (hutnictví, stroj., spotřební prům. atd.). Výrazem jednotlivé dělby práce je rozdělení výr. procesu uvnitř podniku. — Charakter spol. d. p. se měnil v průběhu dějiri.

Androsteron

androsteron [řec.], živoč. samčí i mužský pohlavní steroidni hormon. V.t. hormony.

Bressanone

Bressanone [-nó-j, něm. Brixen — m. v sev. Itálii v kr. Trendno-Alto Adige v Alpách, 12 000 obyv. - 922 biskupství, od konce 18.st. do 1814 součást Bavorska. 1814—1918 Rakouska, od 1919 ít.; 1851—55 v B. internován

A rafat Jásir

A rafat Jásir, *1929, palestinský politik; 1958 spolužákl. organizace Al-Fa-táh, od 1969 předseda výkonného výboru Organizace pro osvobozeni Palestiny, od 1970 předseda ÚV Hnuti palestinského odporu a vrchní velitel řev. ozbrojených sil.

Bakalov Georgi

Bakalov Georgi, 1873— 1939, bulh. lit. kritik, historik a publicista; překl. a propagátor marx. liter.; člen kor. AV SSSR (1932).

Monday, March 6, 2017

Bakoš Mikuláš

Bakoš Mikuláš, 1914— 1972, sl. lit. vědec a estetik; prof. univ. v Bratislavě, ředitel Ústavu svět. liter, a jazyků SAV (od 1964). Organizátor sl. kult. a věd. života. Zaměřil se na nauku o verši a metodologické otázky lit. vědy (Literatura a nadstavba, Problémy literárnej védy včera a dnes), zakl. moderní literárněvědné komparatis-tiky. Ř.pr. (1968).

Čedžudo

Čedžudo, Quelpart — sopečný ostrov již. od Korejského poloostrova ve Východočin. moři, patří ke Koreji;

Dekompozice

dekompozice [lat.], geol. chem. zvětrá-váni hornin, rozklad hornin, dekompozitor [lat.], destruent, redu-cent - organismus, který v trofickém řetězci ekosystému rozkládá org. hmotu na jednodušší látky, nejčastěji až na látky anorg., procesem zvaným mine-ralizace. K d. patří hl. bakterie a plísně, dekomprese [lat.] 1, fyziol. proces, kdy při sníženi vnějšího tlaku unikaji z krve vázané plyny, které se shromažďují především v kloubech za znač-

Administrace

administrace [y-, lat.], hospodářsko-provozní útvar vydavatelství, určený k rozšiřováni novin a čas. (připadne doplněný náborovým a inzertním oddělením).

Dugi Otok

Dugi Otok [-gí], ostrov v Jaderském moři, v dalmatských ostroved Jugoslávie, 117 km*, až 338 m n.ir- Povinné révy a oliv. duglaska [angl.) viz douglaska, dagong [malajština], moroň, Dujong — rod mořských savců z řádu siřen- Jediný druh d. indický, Dugong áugon, žije v Indickém oceánu. Živi se mořskými rostl. Má tělo až 3 m dlouhé. Hmotnost 140—170 kg Druř ohrožený vyhubením.

Cukryr

cukryr, někdy používané názvy pro některé sacharidy sladké chuti; cukf dřevný (xylosa), cukr hroznový (glu-kosa), cukr mléčný (laktosa), cukr ovocný (fruktosa), cukr řepný (sacha-rosa). cukr sladový (maltosa), cukr třtinový (sacharosa); cukr škrobový, obch. název pro usušený sirup vyrobený ze škrobu.